GARANTIJA

RECRO SNIEGTO PAKALPOJUMU KVALITĀTI NODROŠINA NE TIKAI AUGSTI KVALIFICĒTI DARBINIEKI, BET ARĪ MODERNAS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS UN UZ ZINĀŠANĀM BALSTĪTA RAŽOŠANAS PROCESA ATTĪSTĪBA.

Vairāk informācijas
 1. SIA RECRO savai produkcijai sniedz līdz pat 24 mēnešu vai 100 000 km / 12 mēnešu vai 50 000 km nobraukuma garantiju. Garantija neattiecas uz mehatronika elektronisko daļu.
 2. Garantijas īpašnieks ir persona vai uzņēmums, kura vārds ir minēts garantijas lapā. Automašīnas pārdošanas gadījumā jaunajam īpašniekam 7 dienu laikā jāierodas SIA „RECRO” servisā, lai veiktu atzīmi garantijas lapā.
 3. Garantijas ietvaros netiek segtas automašīnas vilkšanas un autonomas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar neērtībām, laika zaudēšanu, komerczaudējumiem, īpašuma bojājumiem un personīgām traumām, vai jebkādas citas izmaksas, kas saistītas ar negadījumiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem.
 4. Garantija netiek piemērota, ja ātrumkārba ir ļaunprātīgi bojāta, nepienācīgi lietota (skatīt zemāk prasības ātrumkārbas lietošanai), bojāta negadījumā, pārveidota, nepareizi pievienota, vai bojāta ar ātrumkārbu nesaistītām daļām.
 5. Jebkura nesaskaņota ātrumkārbas noņemšana vai remonts pārtrauks garantijas darbību. Pirms jebkādām darbībām ar ātrumkārbu, klientam jāsazinās ar SIA RECRO par nepieciešamajiem garantijas darbiem un tie jāsaskaņo. Par garantijas iespējām konsultējaties klientu apkalpošanas speciālistiem.
 6. Ja SIA RECRO noteiks, ka nepieciešama ātrumkārbas maiņa, klientam bojātā ātrumkārba jāatgriež, lai saņemtu atjaunotu.
 7. Garantijas darbi tiks veikti vai nu SIA RECRO rūpnīcā vai nepieciešamības gadījumā pie kāda cita līdzvērtīga darbu veicēja. Klienta atbildība ir veikt samaksu par garantijas darbiem pie saskaņota darbu veicēja un rakstiskā veidā pieteikt darbu apmaksu SIA RECRO garantijas ietvaros.
 8. Transportēšanas izmaksas sedz klients un netiek segtas no garantijas.
 9. Klients un SIA RECRO vienojas, ka SIA RECRO cena par ātrumkārbas restaurāciju ir balstīta uz šiem garantijas noteikumiem.

Prasības atjaunotas ātrumkārbas lietošanai;

 • Regulāra mašīnas vizuāla apskate un eļļas līmeņa pārbaude;
 • Uzturēt labā darba režīmā automašīnas dzesēšanas sistēmu;
 • Ātrumkārbas apkope veicama tikai pie SIA RECRO;
 • Veikt eļļas maiņu pēc 60 000 km. Pie eļļas nomaiņas uzrādāma garantijas lapa;
 • Gadījumos, kad novērota eļļas tecēšana vai problēmas ātrumkārbas darbībā, nekavējoties sazināties ar SIA RECRO;
 • Jebkuri citi darbi, kas saistīti ar ātrumkārbas demontāžu no mašīnas un kurus veic citā servisā, jāsaskaņo ar SIA RECRO.

Garantija ir nederīga un nav uzskatāma par spēkā esošu, ja klients nav izpildījis kādu no augstāk minētajām pēcremonta garantijas prasībām.