recro-logo

Garantija

1. SIA RECRO atjaunotai APK sniedz 12 vai 24 mēnešu garantiju, nepārsniedzot 50 vai 100 000 km.  Garantijas periods ir atkarīgs no APK modeļa. Garantija neattiecas uz APK vadības bloka (mehatronika) elektronisko daļu, kā arī uz citām elektriskajām detaļām, tādām kā apgriezienu devējs, pārslēdzēja sviras stāvokļa devējs un tamlīdzīgām.

2. Garantijas īpašnieks ir persona vai uzņēmums, kura vārds ir minēts garantijas lapā. Automašīnas pārdošanas gadījumā jaunajam īpašniekam 7 dienu laikā jāinformē SIA RECRO pa e-pastu: [email protected]

3. Garantijas ietvaros netiek segtas automašīnas vilkšanas un autonomas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar neērtībām, laika zaudēšanu, komerczaudējumiem, īpašuma bojājumiem un personīgām traumām, vai jebkādas citas izmaksas, kas saistītas ar negadījumiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem.

4. Šī garantija NAV attiecināma uz bojājumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ :

 • Pārāk augsts, pārāk zems eļļas līmenis, vai izmantota nepareiza APK smērviela (eļļa);
 • Ūdens, glikola/antifrīza, smilšu, sāls vai citu svešķermeņu izraisīts piesārņojums;
 • Manipulācijas ar dzinēja vadības programatūru, palielinot dzinēja jaudu; 
 • aunprātīgi bojāta, nepienācīgi apkopta (skatīt zemāk prasības APK lietošanai), bojāta negadījumā, pārveidota vai bojāta ar APK nesaistītām daļām;
 • Nepareiza APK uzstādīšana, neievērojot ražotāja un SIA Recro sniegtās instrukcijas;
 • Nepareizi funkcionējošas ierīces vai vadības sastāvdaļas, tostarp, bet ne tikai, elektroniskie vadības moduļi, devējii, elektroinstalācija, ABS sistēmas, kas var ietekmēt transmisijas pareizu darbību;
 • Kļūmes, ko izraisījušas bojātas ārējās detaļas, tostarp, bet ne tikai, dzesētāji, dzesēšanas ventilators, dzesēšanas komponenti, divmasu spararata nolietojums, motora vai transmisijas stiprinājumi, nolietotas vai nepareizi novietotas piedziņas vārpstu sastāvdaļas.

5. SIA Recro nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies uzstādīto detaļu dabīgā nolietojuma vai nodiluma rezultātā. 

6. Ja SIA RECRO noteiks, ka nepieciešama APK nomaiņa, klientam bojātā APK jāatgriež, lai saņemtu atjaunotu.

7. Garantijas darbi tiks veikti vai nu SIA RECRO rūpnīcā vai, nepieciešamības gadījumā, pie kāda cita līdzvērtīga darbu veicēja. Klienta atbildība ir veikt samaksu par garantijas darbiem pie saskaņota darbu veicēja un rakstiskā veidā pieteikt darbu apmaksu SIA RECRO garantijas ietvaros.

8. Transportēšanas izmaksas sedz klients un tās netiek segtas no garantijas.

9. Saskaņā ar šo garantiju Recro neuzsāk un neveic garantijas remontu, kamēr rēķins par iekārtu vai ar to saistītajiem pakalpojumiem nav apmaksāts.

10. Šī garantija beigsies pēc norādītā garantijas termiņa beigām, sākot no pirmā rēķina datuma. Jebkurš remonts vai nomaiņa nepagarina garantiju. Pēc tam klients būs atbildīgs par visiem defektiem neatkarīgi no iemesla.

11. Klients un SIA RECRO vienojas, ka SIA RECRO cena par APK atjaunošanu ir balstīta uz šiem garantijas noteikumiem.

Prasības atjaunotas ātrumkārbas lietošanai:

 • Regulāra automašīnas vizuāla apskate un eļļas līmeņa pārbaude;
 • Uzturēt labā darba režīmā automašīnas dzesēšanas sistēmu;
 • APK apkope veicama pie SIA RECRO vai citā autorizētā servisā, saskaņojot ar SIA RECRO;
 • Eļļas maiņas periods ik pēc 60 000 km.  
 • Gadījumos, kad novērota eļļas tecēšana vai problēmas APK darbībā, nekavējoties sazināties ar SIA RECRO pa tālruni 65 508 999  vai e-pastu: [email protected];
 • Jebkura nesaskaņota APK noņemšana vai remonts pārtrauks garantijas darbību. Pirms jebkādām darbībām ar APK, klientam jāsazinās ar SIA RECRO par nepieciešamajiem garantijas darbiem un tie jāsaskaņo. Par garantijas iespējām konsultējaties pa telefonu 65 508 999 vai e-pastu [email protected].

Garantija ir nederīga un nav uzskatāma par spēkā esošu, ja klients nav izpildījis kādu no augstāk minētajām pēcremonta garantijas prasībām.

RECRO SNIEGTO PAKALPOJUMU KVALITĀTI NODROŠINA NE TIKAI AUGSTI KVALIFICĒTI DARBINIEKI, BET ARĪ MODERNAS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS UN UZ ZINĀŠANĀM BALSTĪTA RAŽOŠANAS PROCESA ATTĪSTĪBA.

Copyright 2024 Recro. All rights reserved.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram